Regulamin Klubu Nauczyciela

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów e-learningowych, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet przez Ewę Plummer w ramach Klubu Nauczyciela.

Szkolenia realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia, za które osobą odpowiedzialną jest Ewa Plummer. Szkolenia mają formę webinariów lub spotkań interaktywnych z nauczycielami na specjalnych platformach szkoleniowych (np. Zoom, ClickMeeting) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Celem Klubu Nauczyciela jest rozwój zawodowy nauczycieli polonijnych.

Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów oraz doświadczonych nauczycieli. Usługodawca gwarantuje najwyższą jakość kursu i doświadczenie prowadzących. 

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z udostępnianych zasobów szkoleniowych.

§2.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – właściciel i administrator Klubu Nauczyciela, Ewa Plummer, 11 Flaxley Street, Cinderford, GL14 2DH, UK, email: info@klubnauczyciela.com.

Platforma Szkoleniowa – platforma w sieci wirtualnej umożliwiająca Uczestnikom/ Użytkownikom/ Klientom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Serwisu, zakup i dostęp do zakupionych kursów i szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów audiowizualnych, uczestnictwo w kursach w systemie e-learning.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła dostęp do udostępnionych szkoleń/kursów, czyli osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Projekcie poprzez regulowanie zobowiązań wobec Usługodawcy i wyznaczenie Uczestnika/Użytkownika szkoleń.

Uczestnik/Użytkownik – osoba, która korzysta z usługi poprzez dostęp do szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Szkolenie/kurs – zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w Opisie szkolenia/kursu.

Rejestracja w Serwisie – czynność, polegająca na podaniu przez Użytkownika/Uczestnika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do niektórych lub pełnych zasobów Serwisu. 

Okres abonamentowy – czas, w jakim Klient/Użytkownik/uczestnik korzystają ze szkoleń online. Może to być okres miesiąca lub jego wielokrotności, ale także możliwy dostęp jednorazowy do wybranego szkolenia tematycznego. 

 

§3. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI TECHNICZNE

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wykupienie jednorazowego dostępu do wybranego szkolenia tematycznego lub miesięcznego abonamentu, który umożliwia udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Klub Nauczyciela w danym okresie rozliczeniowym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.

Do korzystania z zasobów serwisu, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem serwisu kursach/szkoleniach, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/laptopa/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Usługodawca dopełnia należytą staranność, aby Serwis wyświetlał się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient/Uczestnik mogli bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

Logowanie się na platformę kursów on-line powinno przebiegać bez problemów w powszechnie dostępnych przeglądarkach typu Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Firefox dla systemu Windows. Rekomendowany jest także pakiet Microsoft Office do korzystania z materiałów tekstowych (Word, Adobe Reader, PowerPoint).

Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Serwisu NIE POWODUJE po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika instalacji dodatkowego oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.

§4. 

OPŁATY

Wszystkie podane w Serwisie ceny Szkoleń/kursów/innych płatnych zasobów są cenami BRUTTO, co oznacza, że Uczestnik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT. 

W cenę szkolenia wliczone są już: wynagrodzenie nauczyciela, korzystanie z platformy e-learningowej oraz materiały szkoleniowe zgodnie z opisem w ofercie, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wysłany drogą elektroniczną. Uczestnik może otrzymać drogą pocztową certyfikat z odręcznym podpisem prelegenta na specjalną prośbę i za dodatkową opłatą.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi abonamentowej, przy czym zmiana ceny NIE MOŻE zostać podniesiona przez Usługodawcę już po zakupie konkretnego pakietu (klient nie dopłaca w razie zmiany oferty dla nowych użytkowników).

Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Uczestników cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, przedsprzedaży itp.

Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów szkolenia za rozpoczęty już miesiąc abonamentu.

Termin rezygnacji nalicza się od kolejnego miesiąca po dacie wpływu stosownej pisemnej informacji mailowej.

§5.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Klient dokonuje formalnego zgłoszenia Uczestnika oraz uiszcza opłatę za udział w Szkoleniu/kursie drogą wybranej z dostępnych opcji formy płatności.

Po dokonaniu Rejestracji Klient/Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie zamówienia usługi wraz z dalszymi wskazówkami do logowania. 

Dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu/kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usługi szkoleniowej.

Klient/Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionego szkolenia (w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia) lub na określony przedział czasowy wraz z dostępem do zasobów Wideoteki Klubu Nauczyciela w przypadku opłaty abonamentowej.

W przypadku korzystania z jednorazowego szkolenia Uczestnik/Użytkownik nie uzyskuje dostępu do nagrań i materiałów archiwalnych. 

Korzystanie ze szkolenia w okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie – zarówno w realnym czasie kolejnych lekcji online, jak i w dogodnym dla siebie czasie do przeglądu zasobów archiwalnych. 

Rezygnacja ze szkolenia oznacza także rezygnację z dostępu do udostępnionych materiałów. 

Usługodawca – na prośbę Uczestnika – może przedłużyć Okres abonamentowy na kolejną umówioną ilość miesięcy. 

Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny lub losowy) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie lub zmianę terminu szkolenia. 

§6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, a Serwis działał bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów/Uczestników. 

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Uczestników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu. 

Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 

W razie technicznych trudności uniemożliwiających udostępnienie zasobów pod wskazaną Stroną, Usługodawca zobowiązuje się przekazać materiały drogą mailową lub znaleźć inne możliwe rozwiązanie.

§7.

KORZYSTANIE Z USŁUG

Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie Szkoleniu/kursie, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą podanych wskazówek (link do zajęć on-line lub ustalony przez siebie login i hasło do nagranych materiałów).

Uczestnik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §6 ust. 2 Regulaminu. 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń/kursów.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Uczestnik nie otrzymał uprawnień.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku, o którym mowa w §7 ust. 7 Regulaminu opłata za pozostałą część okresu abonamentowego nie jest zwracana.

§8.

REKLAMACJE

W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail.

Reklamacja Uczestnika winna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę Szkolenia/kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.

Po ujawnieniu wady produktu Uczestnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej.

§9.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, są objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 3 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter i cel wyłącznie edukacyjny.

Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach/kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (niekonkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

§10.

DANE OSOBOWE

Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. 

Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko Uczestnika/Użytkownika, adres, adres email, kontaktowy numer telefonu. 

Specyfika szkoleń on-line wymaga udostępnienia wizerunku uczestników szkoleń ze zgodą na nagrywanie, ale Uczestnik zachowuje jednak prawo do pseudonimizacji /anonimizacji swoich danych. Dane na nagraniach audio i wideo będą udostępnione w celach komercyjnych wyłącznie w zamkniętej grupie Klientów/ Uczestników/ Użytkowników. 

Usługodawca nie wymaga udostępniania szczególnych kategorii danych osobowych (uprzednio zwanych danymi wrażliwymi), wymienionych w art. 9 RODO, które ujawniają np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej Klienta/Użytkownika/Uczestnika. 

W wykonaniu umowy dane osobowe Klienta/Użytkownika/Uczestnika zostaną przekazane operatorowi platformy, na której odbywa się proces szkoleniowy. Mogą być również przekazane podmiotom świadczącym dla Klubu Nauczyciela usługi szkoleniowe, hostingowe, informatyczne, usługi poczty elektronicznej, usługi rachunkowe i – za zgodą Klienta/ Użytkownika/ Uczestnika usługi marketingowe. 

Z uwagi na korzystanie przez Usługodawcę także z możliwości szkoleniowych Google Account dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. 

Udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych lub reklamowych może odbyć się wyłącznie za osobną zgodą Klienta/ Użytkownika/ Uczestnika. 

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. 

Użytkownik/Klient/Uczestnik ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych, przekazania ich podmiotowi trzeciemu.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.

Na życzenie Uczestnika/Użytkownika/Klienta stosownych zmian danych osobowych dokonuje Usługodawca. 

Dane Osobowe zbierane w sklepie przez Usługodawcę będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie lub za pośrednictwem sklepu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu, a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetworzenia i wykorzystania zdigitalizowanych fragmentów materiałów szkoleniowych, o ile dane osobowe   Klientów/ Użytkowników /Uczestników zostaną spseudonimizowane/ zanonimizowane.

W przypadku ewentualnych spraw roszczeniowych wynikających z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z umowy, dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy przez okres przedawnienia zobowiązań finansowych Klienta wynikających z zawartej umowy. 

§11. 

ZAPISY KOŃCOWE

Użytkownik/Klient, stając się Uczestnikiem (dokonując zakupu Szkolenia/kursu w Serwisie) wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Serwisie.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów lub telefonicznego badania satysfakcji. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Dokument utworzony w Cinderford, 10.08.2019

Wybierz walutę
GBP Funt szterling